Dit is de privacyverklaring van Total Internet Group B.V., hierna te noemen “TIG”. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt TIG altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging

TIG draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en TIG versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Uitsluitend die personen die hiertoe door TIG zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van TIG heeft TIG bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door TIG verzameld en verwerkt.

  • Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Opleidingsniveau
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • C.V.

Overig

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Cookies

Op de website van TIG wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Afmelden

Wanneer u bezwaar heeft tegen het registreren van uw surfgedrag dan kunt u uw internet browser aanpassen dat deze geen cookies meer opslaat.

Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van TIG, kunt u zich via de link in een nieuwsbrief uitschrijven.

Bij de verdere groei en ontwikkeling van TIG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze support (support@tig.nl).
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

AVG

Met de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft u meer rechten waar wij als TIG aan zullen voldoen indien noodzakelijk. Daarnaast informeren wij over wat voor data er opgeslagen wordt en wat voor actie wij zullen ondernemen indien één van onderstaande punten aan de orde is.

Recht op inzage

Het recht van toegang (artikel 15) is een recht van de betrokkene. Dit geeft burgers het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en informatie over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt. Een voor de verwerking verantwoordelijke moet op verzoek een overzicht verstrekken van de categorieën gegevens die worden verwerkt (artikel 15, lid 1, onder b) en een kopie van de feitelijke gegevens (artikel 15, lid 3). Daarnaast moet de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene informeren over de details van de verwerking, zoals wat het doel van de verwerking is (artikel 15, lid 1, onder a), met wie de gegevens worden gedeeld (artikel 15, lid 1, onder c) en hoe de gegevens zijn verkregen (artikel 15, lid 1, onder g). bron: Autoriteitpersoonsgegevens.nl


TIG zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Verzamelde (persoons)gegevens” genoemd worden aan je leveren.

Recht op correctie en verwijdering

Het recht om te worden vergeten werd vervangen door een beperkter recht op schrapping in de versie van de AVG die het Europees Parlement in maart 2014 heeft aangenomen. Artikel 17 bepaalt dat de betrokkene het recht heeft om op een van een aantal gronden te verzoeken om verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens, waaronder niet-naleving van artikel 6.1 (wettigheid) die een geval omvat waarin de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. bron: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

TIG zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Verzamelde (persoons)gegevens” genoemd worden verwijderen uit ons systeem.

Recht op dataportabiliteit

De betrokkene moet door hem verstrekte persoonsgegevens van het ene elektronische verwerkingssysteem naar het andere kunnen overdragen, zonder door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden verhinderd. Geanonimiseerde gegevens en gegevens die niet op de betrokkene zelf zien vallen buiten dit zogenaamde recht op dataportabiliteit. Gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van derden die duidelijk aan de betrokkene gekoppeld kunnen worden (bijvoorbeeld doordat de betrokkene aanvullende gegevens verschaft, vgl. artikel 11, tweede lid) komen wel in aanmerking. Zowel gegevens die door de betrokkene “verstrekt” zijn, als “waargenomen” gegevens – bijvoorbeeld over zijn gedrag – vallen binnen de omvang van dit recht. Dit geldt niet voor afgeleide gegevens, zoals een op basis van het bezoekersgedrag opgebouwd interesseprofiel.

De gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is vastgelegd in artikel 20 van de AVG. Juridische deskundigen zien in de definitieve versie van deze maatregel een “nieuw recht” dat “verder reikt dan de portabiliteit van gegevens tussen twee voor de verwerking verantwoordelijken, zoals bepaald in [artikel 20]”. bron: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

TIG zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Verzamelde (persoons)gegevens” genoemd worden verwijderen uit ons systeem.

Disclaimer

De website www.tig.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van TIG. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIG.

De inhoud van deze website en andere uitingen van TIG op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door TIG wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TIG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Wij maken soms gebruik van een kopie van afbeeldingen waarbij het origineel elders staat. De bronnen van deze afbeeldingen zijn te vinden in onze afbeeldingbibliotheek.


Voor specifieke vragen over producten kunt u contact opnemen met onze support: support@tig.nl.