Algemene Voorwaarden - TIG NL

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden is terug te vinden welke regels en afspraken wij naleven.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Contractwaarde: de door Total Internet Group aan de Opdrachtgever gefactureerde en
de door de Opdrachtgever aan Total Internet Group betaalde som exclusief BTW
ingevolge een Overeenkomst, voor zover betrekking hebbend op de door medewerkers
van Total Internet Group gewerkte uren of – doch alleen voor zover goederen zijn
geleverd en geen uren zijn gewerkt of diensten zijn verleend zonder dat op uurbasis is
gefactureerd – voor zover betrekking hebbend op de door Total Internet Group
geleverde goederen of verleende diensten.

Fouten: het niet voldoen aan de door Total Internet Group schriftelijk kenbaar gemaakte
functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, het niet voldoen aan
de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties

Total Internet Group: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total
Internet Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam; Levering: de op- of aflevering
volgens de Overeenkomst of opdracht van zaken, diensten of werkzaamheden of
combinaties daarvan op de overeengekomen plaats(en) en vanuit één van de drie
bedrijven (Total Internet Group, Total Request of Total Commerce); Normale
kantooruren: uren op maandag tot en met vrijdag kantooruren: – niet zijnde algemeen
erkende feestdagen – van 9.00 uur tot 17.30 uur; Deze algemene bepalingen zijn
opgesteld en geldig voor de bedrijven: Total Internet Group, Total Request en Total
Commerce.

Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die Total Internet Group om een
prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie Total Internet Group een prijsopgave heeft
verzonden of met wie Total Internet Group over de totstandkoming van een
Overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie Total Internet Group een Overeenkomst
heeft gesloten;

Order: een bestelopdracht van de Opdrachtgever;

Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Total Internet Group en de Opdrachtgever, tot
het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden/diensten of het verlenen van
(gebruiks)rechten ten aanzien van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht ten
aanzien van software of combinaties daarvan, waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
Overeenkomsten waarbij Total Internet Group partij is. Van het bepaalde in deze
algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling
in een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst heeft de laatstbedoelde bepaling
voorrang.

2.3 Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te
zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft Total Internet
Group het recht deze bepaling te vervangen en zullen de overige bepalingen zoveel
mogelijk van kracht blijven.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Total Internet Group zijn vrijblijvend
en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een aanbod tenzij schriftelijk in de
offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Total Internet Group komt tot stand
indien en voor zover Total Internet Group een Order van de Opdrachtgever schriftelijk
aanvaardt.

3.3 Indien Total Internet Group op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie verricht
voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die
prestatie, zal de Opdrachtgever Total Internet Group daarvoor betalen conform de op dat
moment bij Total Internet Group geldende tarieven.

3.4 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst
kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen van Total Internet Group zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen,
zijn de kosten van verpakking en verzending, eventuele installatie- of montagekosten, de
kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale kantooruren, alsmede
te maken reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, niet bij de
overeengekomen prijs inbegrepen en komen die kosten voor rekening van de
Opdrachtgever.

4.2 Wijzigingen in kostprijs verhogende factoren die zich meer dan drie maanden na het
aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door Total Internet Group mogen
worden doorberekend.

4.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in de Overeenkomst
genoemde prijzen in januari en juli van elk jaar verhoogd met het prijsindexcijfer voor
CAO lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, personeel zakelijke dienstverlening
(70-74) zoals dat is vastgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek. Een dergelijke
verhoging blijft achterwege indien Total Internet Group in het voorgaande tijdvak van zes
maanden (januari tot en met juni of juli tot en met december) al een prijsverhoging heeft
doorgevoerd conform artikel 4.2 met een percentage gelijk aan of hoger dan het
percentage waartoe toepassing van artikel 4.3 zou leiden.

Indien de op voet van artikel 4.2 doorgevoerde verhoging percentueel lager is dan het
percentage waartoe toepassing van artikel 4.3 zou leiden, wordt op de percentuele
verhoging ex artikel 4.3 de in het voorgaande tijdvak van zes maanden doorgevoerde
percentuele verhoging ex artikel 4.2 in mindering gebracht.

Artikel 5 Betaling en verzuim

5.1 De Opdrachtgever dient de facturen van Total Internet Group te voldoen conform de
op de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze betalingscondities ontbreken
dient de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen.

5.2 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder (verdere) ingebrekestelling in
verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever, onverminderd de (overige) rechten van Total
Internet Group, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de
wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een dadelijk opeisbare boete van 15%
over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van €75,00.

5.3 Opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of
de uitvoering van verbintenissen die voortvloeien uit Overeenkomsten of deze algemene
voorwaarden

Artikel 6 Leveringstermijnen

6.1 Alle door Total Internet Group genoemde (Leverings)termijnen zijn indicatief, niet
fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan Total
Internet Group bekende gegevens en geldende omstandigheden. Total Internet Group
zal de opgegeven (Leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht nemen.

6.2 De enkele overschrijding van een genoemde (Leverings)termijn brengt Total Internet
Group niet in verzuim. Total Internet Group is niet gebonden aan (Leverings)termijnen
die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van
de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg
treden.

6.3 Total Internet Group heeft het recht de Overeenkomst in deelleveringen uit te
voeren.

Artikel 7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
Overeenkomst ontwikkelde of krachtens de Overeenkomst door Total Internet Group aan
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, zaken, programmatuur,
apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, en op al hetgeen als
direct resultaat van de overeengekomen dienstverlening tot stand is gekomen,
bijvoorbeeld programmatuur, berusten uitsluitend bij Total Internet Group of diens
licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt zolang de overeenkomst voortduurt,
uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking
gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden
toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet
mogen verveelvoudigen of daarvan kopieën mogen vervaardigen. Total Internet Group
heeft altijd het recht om zogenaamde Open Source Software in te zetten bij het door
haar bouwen van een door de Opdrachtgever gevraagde functionaliteit. In een dergelijk
geval wordt die software aangeboden onder de oorspronkelijke licentie en is de
Opdrachtgever gehouden om deze licentievoorwaarden (zogenaamde Third Party
licentievoorwaarden) in acht te nemen, zowel jegens de licentiegever als jegens Total
Internet Group.

7.2 De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken,
programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en
bedrijfsgeheimen van Total Internet Group of diens licentiegevers bevatten. De
Opdrachtgever verbindt zich deze informatie, zaken, programmatuur, apparatuur en
materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven
en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. De
pdrachtgever zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de
organisatie van de Opdrachtgever, die de zaken, programmatuur, apparatuur en/of
andere materialen gebruiken.

7.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit
de zaken, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding
van de programmatuur.

7.4 Het is Total Internet Group toegestaan technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de programmatuur. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan
technische beveiligingsvoorzieningen te verwijderen.

7.5 Total Internet Group zal de Opdrachtgever binnen de grenzen aangegeven in artikel
7.7 vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door
Total Internet Group zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk
maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom,
onder de voorwaarde dat de opdrachtgever – op straffe van verval van iedere aanspraak
jegens Total Internet Group – Total Internet Group onverwijld schriftelijk informeert over
het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de Opdrachtgever de afhandeling
van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Total
Internet Group. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en
medewerking aan Total Internet Group verlenen om zich, zo nodig in naam van de
Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

7.6 De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk
verband houdt met wijzigingen die de Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur
of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

7.7 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Total Internet Group zelf
ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maakt/maken op enig
aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar
het oordeel van Total Internet Group een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk
zich voordoet, zal Total Internet Group, naar eigen keuze, het geleverde tegen
creditering van de Contractwaarde onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding
terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven
gebruiken. Daarenboven zal Total Internet Group de Opdrachtgever een
schadevergoeding in geld voldoen, indien de Opdrachtgever tot betaling van
schadevergoeding aan de rechthebbende gehouden blijkt te zijn, met dien verstande dat
de door Total Internet Group te betalen schadevergoeding in geld nimmer het bedrag te
boven zal gaan corresponderend met de Contractwaarde, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van Total Internet Group B.V.

7.8 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Total
Internet Group wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom
van derden is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door
het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in
samenhang met niet door Total Internet Group geleverde of verstrekte apparatuur,
programmatuur en/of materialen of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor
de apparatuur, programmatuur en/of materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

7.9 De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Total Internet Group van apparatuur, programmatuur of
materialen met het doel van gebruik of bewerking. Opdrachtgever staat ervoor in dat
indien de opgedragen werkzaamheden het aanvullen, uitbreiden of wijzigen van bij
Opdrachtgever in gebruik zijnde computerprogrammatuur inhoudt, dat Opdrachtgever
gerechtigd is de noodzakelijke wijzigingen in de (source van de) programmatuur te laten
aanbrengen, hetzij als eigenaar/auteursrecht hebbende, het zij op grond van een
bevoegdheid die hij hiertoe van de eigenaar/auteursrechthebbende heeft verkregen. De
Opdrachtgever zal Total Internet Group vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op
de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op
enig recht van derden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van door Total Internet Group geleverde zaken gaat, niettegenstaande
de feitelijke aflevering, pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen zij krachtens
de Overeenkomst aan Total Internet Group verschuldigd is of zal worden, volledig heeft
voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden
of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.

8.2 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Total Internet Group te bewaren, en deze te
verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals in ieder geval ook brand, ontploffing,
schade en diefstal.

Artikel 9 Medewerking Opdrachtgever

9.1 De Opdrachtgever dient de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke
apparatuur, materialen, gegevens, inlichtingen of overige middelen, waaronder licenties
voor software, tijdig en naar behoren aan Total Internet Group ter beschikking te stellen.
Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in artikel 7.9 van deze algemene
voorwaarden.

9.2 Op verzoek van de Opdrachtgever kan door Total Internet Group specifieke software
worden aangeschaft of kunnen licenties worden aangevraagd. De kosten hiervan zijn
niet bij de prijs inbegrepen en komen derhalve voor rekening van de Opdrachtgever.

9.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Total Internet Group te
verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat
systeembeheer. Total Internet Group garandeert niet dat op basis van de door haar
verleende diensten en/of met de door haar geleverde zaken en/of met de door haar ter
beschikking gestelde programmatuur een bepaald doel door de opdrachtgever kan
worden gerealiseerd, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

9.4 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever programmatuur, materialen of
gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de
voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

9.5 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet
tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Total Internet Group
staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft Total Internet Group in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van
de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten – bijvoorbeeld
in verband met leegloop van medewerkers – volgens haar gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.

9.6 De Opdrachtgever mag de door Total Internet Group aan haar ter beschikking
gestelde zaken niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze aan haar ter
beschikking zijn gesteld en de Opdrachtgever dient aan het einde van de Overeenkomst,
de aan hem ter beschikking gestelde zaken aan Total Internet Group te retourneren in
dezelfde staat waarin Total Internet Group deze ter beschikking heeft gesteld,
behoudens voor zover de staat van de zaak is gewijzigd door normaal gebruik.

9.7 Indien de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van
de Opdrachtgever uitgevoerd zullen worden, zal de Opdrachtgever er kosteloos zorg
voor dragen dat aan de medewerkers van Total Internet Group de voor het uitvoeren van
de werkzaamheden noodzakelijke ruimte en andere middelen ter beschikking worden
gesteld. De ter beschikking gestelde werkplekken dienen te voldoen aan de Arbonormen.
De Opdrachtgever zal Total Internet Group vrijwaren voor aanspraken van
derden, medewerkers van Total Internet Group daaronder begrepen, die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen
of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

9.8 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen
eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, die Total Internet Group, voor haar erkende
personen of ondernemingen of enige andere derde, zal leiden of heeft geleden ten
gevolge van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. De Opdrachtgever
is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuistheden in de
door de Opdrachtgever aan Total Internet Group verstrekte gegevens en/of tekeningen,
dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door de Opdrachtgever zelf of door derden
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden.

9.9 De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel is begrensd tot
de Contractwaarde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de
Opdrachtgever.

Artikel 10 Personeel

10.1 De Opdrachtgever onderkent dat Total Internet Group als “kennisonderneming”
hoge investeringen doet in de opleiding van haar medewerkers en dat zij er tegen die
achtergrond groot belang bij heeft dat haar medewerkers niet in dienst zullen treden bij
de Opdrachtgever of een met haar verbonden (rechts)persoon zonder toestemming van
Total Internet Group. Total Internet Group kan haar voortdurende investeringen in kennis
van haar medewerkers immers slechts doen indien zij het gerechtvaardigd vertrouwen
kan hebben dat die medewerkers langere tijd bij Total Internet Group werkzaam zullen
blijven. Medewerkers zijn in dit kader personen die op enigerlei contractuele basis ten
behoeve van Total Internet Group of een met haar verbonden (rechts)persoon werkzaam
zijn. Total Internet Group onderkent een soortgelijk belang aan de zijde van de
Opdrachtgever. Tegen die achtergrond komen partijen overeen dat het Total Internet
Group en de Opdrachtgever over en weer niet toegestaan zal zijn om – anders dan in het
kader van een overeenkomst tussen hen bestaande – medewerkers van de andere partij
(waaronder derhalve telkens verstaan moet worden medewerkers van Total Internet
Group en de met haar direct of indirect verbonden (rechts)personen en medewerkers van
de Opdrachtgever en de met haar direct of indirect verbonden (rechts)personen)
werkzaam te laten zijn, op basis van een rechtstreeks contract of anderszins, ten behoeve
van haar (of van (een) met haar direct of indirect verbonden (rechts)perso(o)nen)
gedurende een periode van drie jaar na het moment van einde van de (laatste)
overeenkomst tussen partijen. Dit is slechts anders indien de andere partij daartoe
schriftelijk toestemming geeft, aan welke toestemming voorwaarden verbonden kunnen
worden. Het verbod strekt zich niet slechts uit tot Total Internet Group en de
Opdrachtgever maar ook tot al de ondernemingen en rechtspersonen direct of indirect
met hen verbonden. Het verbod strekt zich slechts uit tot de medewerkers waarmee de
andere partij (of een met haar direct of indirect verbonden (rechts)persoon) contact heeft
gehad in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst. Indien dit contact
gedurende drie jaar of meer niet meer heeft bestaan, dan is het verbod met betrekking
tot de betreffende medewerker niet meer van toepassing, ook niet indien er sprake is
van nog andere Overeenkomsten tussen partijen. Indien het verbod geschonden wordt
en indien geconstateerd wordt dat een medewerker als hiervoor bedoeld toch
gedurende de verboden periode werkzaamheden ten behoeve van de andere
contractspartij (of een met haar direct of indirect verbonden (rechts)persoon) verricht, al
dan niet op basis van een directe overeenkomst met deze medewerker, verbeurt deze
andere contractpartij aan de partij voor wie de medewerker voorheen – direct of indirect
– werkzaamheden verrichtte, derhalve aan Total Internet Group of de Opdrachtgever,
een boete hoog € 250.000 (zegge tweehonderd vijftig duizend euro), zulks zonder dat
een ingebrekestelling vereist is, onverminderd het recht van de partij die aanspraak op de
boete heeft om daarnaast schadevergoeding en nakoming te vorderen. Gevorderde
boete strekt in mindering op gevorderde schadevergoeding. Het verbod is niet van
toepassing op medewerkers met wie de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen
tegen de wil van die medewerker, tenzij daaraan ernstig verwijtbaar gedrag van de
medewerker ten grondslag heeft gelegen.

10.2 Total Internet Group heeft het recht om haar medewerkers te vervangen die belast
zijn met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

10.3 Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Opdrachtgever is Total Internet
Group niet verplicht om een medewerker te vervangen die wegens ziekte niet in staat is
om zijn werkzaamheden uit te voeren, tenzij de ziekte meer dan een maand zal
voortduren. De eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden die door
het bepaalde in dit artikel ontstaat komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10.4 Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Opdrachtgever heeft Total
Internet Group het recht gedurende 15 dagen één of meer van haar medewerkers te
onttrekken aan de in uitvoering zijnde werkzaamheden voor het volgen van opleidingen
of ter voldoening van andere kortstondige werkzaamheden. De eventuele vertraging in
de uitvoering van de werkzaamheden, die door het bepaalde in dit artikel ontstaat, komt
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Vertrouwelijke informatie

11.1 Partijen zijn gedurende en na het einde van de Overeenkomst over en weer
verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst hebben verkregen. Partijen zullen deze
geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan hun ondergeschikten, alsmede aan
de door hen ingeschakelde derden.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan
een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere
contractpartners van Total Internet Group. Indien de overmachttoestand langer dan drie
maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd
zullen zijn.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Total Internet Group is niet gehouden tot het vergoeden van schade of enige
andere prestatie indien de tekortkoming van Total Internet Group niet onverwijld nadat
de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken schriftelijk door de opdrachtgever aan Total Internet Group is gemeld. Total
Internet Group is evenmin gehouden tot schadevergoeding of enige andere prestatie,
indien Total Internet Group niet deugdelijk in gebreke is gesteld.

13.2 Aansprakelijkheid van Total Internet Group voor indirecte schade, gevolgschade,
bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade
wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een
bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding
van een termijn, en/of letselschade, is uitgesloten.

13.3 Behoudens opzet of grove schuld van Total Internet Group, is Total Internet Group
in geval van een toerekenbare tekortkoming enkel gehouden om, dit naar keuze van
Total Internet Group: a. gebreken te herstellen of; b. vervangende programmatuur,
zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terugontvangst van de gebrekkige
programmatuur, zaken of onderdelen of; c. een in overleg met de Opdrachtgever te
bepalen financiële vergoeding te voldoen of; d. de ontvangen Contractswaarde terug te
betalen, dan wel een aan de Opdrachtgever verzonden factuur te crediteren, dit onder
(al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, waarbij terugbetaling of
creditering slechts hoeft plaats te vinden indien en voor zover Opdrachtgever aantoont
dat het reeds geleverde/ gepresteerde niet doeltreffend benut kan worden.
Verdergaande rechten heeft Opdrachtgever niet, derhalve ook niet het recht op
ontbinding van een overeenkomst.

13.4 Indien Total Internet Group onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde
desalniettemin gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding of boete of enige
andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen door Total Internet Group of anderszins, is de aansprakelijkheid
van Total Internet Group te allen tijde beperkt tot maximaal de Contractswaarde of tot
aan de som die aan de zijde van Total Internet Group in het voorkomend geval
daadwerkelijk gedekt wordt door verzekering, en wel de laagste van de beide genoemde
sommen. Indien de overeenkomst een (duur-)overeenkomst is tot het verrichten van
diensten c.q. werkzaamheden die op het moment dat het schadeveroorzakende voorval
zich voordoet reeds langer dan een jaar heeft geduurd, wordt de Contractswaarde
gesteld op het totaal van de aan Total Internet Group betaalde facturen (excl. BTW) voor
maximaal één jaar.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Total Internet Group voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem
dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Total
Internet Group geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens
indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13.6 Met betrekking tot in het kader van een tussen partijen gesloten (duur)
overeenkomst reeds correct geleverde prestaties, heeft een ontbinding geen effect, tenzij
Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds geleverde niet doeltreffend kan worden
benut tengevolge van het niet leveren van de resterende prestaties.

13.7 Total Internet Group kan zich op de bepalingen uit een Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden beroepen, zoals beperking van haar aansprakelijkheid ten
aanzien van handelingen van derden en de gevolgen daarvan die aan Total Internet
Group worden toegerekend. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan Total Internet Group zich ter uitvoering van de overeenkomst
bedient.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en Total Internet Group is
gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op
schadevergoeding, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
indien aan de Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien
de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de
Opdrachtgever onder curatele of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind
wordt gesteld, dan wel indien er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag
wordt ingediend, indien de Opdrachtgever zeggenschap over zijn onderneming of een
onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, indien de Opdrachtgever zijn
onderneming liquideert of stil legt, indien er op enige andere wijze sprake is van staking
van de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever of indien op goederen van de
Opdrachtgever of gedeelten daarvan, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
Total Internet Group zal wegens de beëindiging nimmer tot betaling van enige
schadevergoeding gehouden zijn.

14.2 Total Internet Group is altijd gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te
zeggen, zonder dat zij enige opzegtermijn in acht hoeft te nemen, indien de
Opdrachtgever een andere niet bij de Opdrachtgever in dienst zijnde IT-deskundige
inzage geeft in of toegang geeft tot door Total Internet Group aan de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde software. Total Internet Group zal wegens een dergelijke opzegging
nimmer tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zijn.

14.3 Bedragen die Total Internet Group vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15 Teruggave bij einde overeenkomst

15.1 De Opdrachtgever is gehouden om op het moment dat de Overeenkomst tussen de
Opdrachtgever en Total Internet Group een einde neemt, door welke oorzaak ook, al
hetgeen door Total Internet Group aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld,
waaronder programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen,
ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal
daarvan, onverwijld terug te geven aan Total Internet Group, zonder dat de
Opdrachtgever gerechtigd is daarvan kopieën te behouden. Het bepaalde in de
voorgaande volzin heeft ook betrekking op software die Total Internet Group ter
beschikking stelt aan meer dan één opdrachtgever of in het kader van haar
bedrijfsvoering hanteert bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van software, zoals
software die deel uitmaakt van de zogenaamde softwareontwikkelstraat” van Total
Internet Group. Het bepaalde in dit artikel – de contractuele afgifteplicht – geldt ook ten
aanzien van middelen, waaronder software en licenties die Total Internet Group op
verzoek van de Opdrachtgever heeft aangeschaft en die geheel of ten dele door de
Opdrachtgever zijn betaald. Het voorgaande is slechts dan niet van toepassing indien in
de Overeenkomst expliciet en ondubbelzinnig anders is bepaald.

Artikel 16 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

16.1 Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de
Overeenkomsten worden naar keuze van Total Internet Group beslist door arbitrage of
de rechtbank van de plaats van een van haar kantoren of de woonplaats van
Opdrachtgever.

Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Total Internet Group
diensten verleent, bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen geeft,
toepasbaarheidsonderzoek doet, consultancyactiviteiten verricht, ondersteuning biedt of
personeel detacheert. Deze bepalingen laten de in de Algemene Bepalingen opgenomen
artikelen omtrent specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en
gebruik en onderhoud daarvan, onverlet.

Artikel 17 Uitvoering

17.1 Total Internet Group zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren,
in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures. Alle diensten van Total Internet Group worden uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Total Internet Group in de
Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat
tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Als hoofdregel is Total Internet
Group derhalve niet verantwoordelijk voor voortgang of totstandkoming van een project.
Dit is zij nimmer indien aan het project ook wordt gewerkt door medewerkers van
Opdrachtgever of derden.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Total
Internet Group gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase
behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Total Internet Group
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven
aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Total Internet Group is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden
opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel
18.

17.4 Indien de Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op
uitvoering door een bepaalde persoon, zal Total Internet Group steeds gerechtigd zijn
deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde
kwalificaties.

17.5 De kosten van de door derden te verrichten werkzaamheden zoals datatypewerk en
drukwerk, alsmede de te gebruiken machinetijd op de hiertoe door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde computer zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

17.6 Indien Opdrachtgever vanuit zijn administratie niet het tegendeel kan aantonen
gelden de op de facturen van Total Internet Group vermelde tijden en bedragen als juist.

17.7 Voor overwerk, uitgevoerd in opdracht van en na goedkeuring door de
Opdrachtgever, zal een facturatie met een overurenopslag plaatsvinden. De
overurenopslag bedraagt, voor werkzaamheden op maandag t/m vrijdag voor 24.00 uur
25%, voor werkzaamheden op dinsdag t/m vrijdag voor 07.00 uur en op zaterdag 50%
en voor werkzaamheden op zon- en feestdagen (tot 07.00 uur in de volgende ochtend)
100% van het uurtarief.

17.8 De normale reistijden en –kosten voor het woon/werkverkeer van de medewerkers
van Total Internet Group zijn in de overeengekomen prijs begrepen, voor zover
detachering in Nederland plaatsvindt.

17.9 De duur van dienstverleningsovereenkomsten is onbepaald, tenzij uitdrukkelijk een
bepaalde tijd is vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van
twee kalender-maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzegging kan
alleen tegen de eerste dag van een kalendermaand.

Artikel 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien Total Internet Group op verzoek van of met voorafgaande instemming van
de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de
inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan Total Internet Group worden
vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Total Internet Group. Total Internet Group
is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

18.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in
artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
dienstverleningen de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed. Van
meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of ontwerp wordt uitgebreid of
gewijzigd.

18.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle
bedragen die betrekking hebben op door Total Internet Group verleende diensten eens
per kalendermaand achteraf verschuldigd.

ONTWIKKELING AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE VAN
PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling van programmatuur’ vermelde bepalingen zijn, naast
de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen
uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Total Internet Group in
opdracht van de Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert.
Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van
programmatuur’ van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt
afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend
betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine
leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede
op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in de volgende hoofdstukken over
programmatuur wordt gesproken zijn daarmee tevens bedoeld websites. Dit hoofdstuk
heeft niet betrekking op de ter beschikking stelling door Total Internet Group van
software die Total Internet Group ter beschikking stelt aan meer dan één opdrachtgever
of in het kader van haar bedrijfsvoering hanteert bij de ontwikkeling en/of het
onderhoud van software, zoals software die deel uitmaakt van de zogenaamde
‘softwareontwikkelstraat’ van Total Internet Group.

Artikel 19 Ontwikkeling van programmatuur

19.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden
en op welke manier dit zal geschieden. Total Internet Group zal de
programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Opdrachtgever
te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de
Opdrachtgever instaat.

19.2 Total Internet Group is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en volledigheid
van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij
constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op
te schorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft
weggenomen.

19.3 De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn
bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling
van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de Opdrachtgever
ter beschikking worden gesteld en is de Opdrachtgever gerechtigd in deze
programmatuur wijzigingen aan te brengen. Een dergelijke ter beschikking stelling
impliceert niet een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20 Aflevering, installatie en acceptatie

20.1 Total Internet Group zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Opdrachtgever
conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren op de overeengekomen soort
en op het overeengekomen formaat informatiedragers en installeren, dit laatste slechts
indien een door Total Internet Group uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen.

20.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode
veertien dagen na aflevering of, indien een door Total Internet Group uit te voeren
installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende die
testperiode zal de opdrachtgever testen kunnen uitvoeren, de uitkomsten waarvan door
de Opdrachtgever in testrapporten zullen worden vastgelegd. Medewerkers van Total
Internet Group zullen in de gelegenheid worden gesteld de testen bij te wonen.
Gedurende de testperiode is het de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur
voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Total Internet Group kan
steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de
Opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van
voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-) resultaten van de
ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en
begrijpelijk aan Total Internet Group worden gerapporteerd.

20.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen
partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door
Total Internet Group uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de
voltooiing van de installatie, dan wel, b. indien tussen partijen schriftelijk een
acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel, c. indien
Total Internet Group vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het
moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten zijn hersteld. In afwijking van het
voorgaande zal de programmatuur, indien de Opdrachtgever daarvan vóór het moment
van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds
gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

20.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de
programmatuur Fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de
Opdrachtgever Total Internet Group hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk
geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast
dat die belemmering is opgeheven.

20.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de
programmatuur Fouten bevat, zal de Opdrachtgever Total Internet Group uiterlijk op de
laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd
testrapport over de Fouten informeren. Total Internet Group zal zich – zonder dat zij
herstel van de fouten kan garanderen – naar beste vermogen inspannen de gemelde
Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, zulks tegen betaling door de
Opdrachtgever van het bij Total Internet Group geldend tarief voor de medewerker die
de werkzaamheden verricht, waarbij Total Internet Group gerechtigd is tijdelijke
oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de
programmatuur aan te brengen. De kosten van herstel zullen voor rekening van Total
Internet Group komen indien een fixed price overeengekomen is, met dien verstande dat
in dat geval van Total Internet Group geen werkzaamheden meer verlangd zullen kunnen
worden indien de kosten gemoeid met die werkzaamheden tien procent van de
Contractwaarde te boven gaan. Onder kosten in de voorgaande volzin moeten worden
verstaan het aantal uren te besteden vermenigvuldigd met het gebruikelijke uurtarief
voor de door Total Internet Group ingeschakelde medewerker.

20.6 Acceptatie van de programmatuur kan niet worden onthouden op andere gronden
dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die
operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in
de weg staan.

20.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest,
laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie
van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

20.8 Acceptatie van de programmatuur op één van de bovengenoemde wijzen heeft tot
gevolg dat Total Internet Group ten volle gekweten is voor de nakoming van haar
verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur
en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Total Internet Group is
overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van programmatuur’ vermelde bepalingen
zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere
bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing op alle door Total
Internet Group ter beschikking gestelde programmatuur, behalve voor zover daarvan in
dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen
hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een
gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige
machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met
inbegrip van eventueel door Total Internet Group te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 21 Gebruiksrecht

21.1 Total Internet Group verleent de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de programmatuur op grond van de ontbindende voorwaarde dat
Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een Overeenkomst tot gebruik van de
programmatuur nakomt. De Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

21.2 De programmatuur mag door de Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of
organisatie worden gebruikt op die verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of
soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

21.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de
programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te
sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze
of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de
betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever
gebruikt.

21.4 De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van
het herstellen van Fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van
gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur
wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen
wordt in het geval een zogenaamde open source code of shared source code.

21.5 De Opdrachtgever mag voor eigen gebruik back-up kopieën van de programmatuur
maken, mits merken en auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd.

21.6 Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever neemt een einde op het moment dat de
Overeenkomst tussen partijen een einde neemt, tenzij in de Overeenkomst anders is
bepaald.

21.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in
het kader van een Overeenkomst verstrekte gebruiksnamen en wachtwoorden, althans
toegangsgegevens.

21.8 Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de Diensten handelen als een
professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval: a. geen onoordeelkundig,
ongeautoriseerd, onwettig of onoirbaar gebruik, misbruik dan wel gebruik niet
overeenkomstig het gebruiksdoel; b. geen data, scripts of Programmatuur op de servers
van Total Internet Group plaatsen die in strijd kunnen zijn met, of inbreuk maken op, of
in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst c. en
deze Algemene Voorwaarden, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het
gebruik van internet (‘nettiquette’), de rechten van Total Internet Group of derden,
waaronder naast de intellectuele eigendomsrechten worden verstaan, alle zaken die in
strijd zijn met de wet of goede zeden, waaronder, doch niet beperkt tot het plaatsen van
(kinder)pornosites, illegale kansspelen, peer-to-peer netwerken bestemd dan wel
geschikt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd of inbreukmakend
materiaal, danwel daartoe bestemde bulletinboards of chatsites, seksuele intimidatie,
discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder
toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij
Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een
technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het
aannemen van een valse hoedanigheid, etcetera; d. geen virussen, spybots, Spam of
ander voor internetgebruikers overlast veroorzakend materiaal verspreiden; e. geen
gebruik maken van andere dan door Total Internet Group geadviseerde apparatuur en
anderszins de aanwijzingen van Total Internet Group met betrekking tot
randvoorwaarden voor het gebruik opvolgen; f. derden niet toestaan gebruik te maken
van gebruiksrechten van Total Internet Group zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming; g. de systemen van Total Internet Group niet gebruiken, of
nader inrichten c.q. parameteriseren zodat de systeembelasting substantieel groter wordt
of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt; h. geen verstoring van het
functioneren van ICT-infrastructuur van Total Internet Group, infrastructuur van derden
en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het
dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken en
generlei handelingen verrichten zoals het opstarten van processen/programma.s op de
systemen van Total Internet Group, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade
zouden kunnen toebrengen aan haar systemen of overige Internet gebruikers zouden
kunnen hinderen, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Total Internet Group; i.
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor (de extra kosten bij) overschrijding van de
overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het
Internet via de server van Total Internet Group van en naar de website van
Opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven
zoals vastgelegd in de tarievenlijst bij de Overeenkomst of zoals gepubliceerd op de
internetsite van Total Internet Group; j. de “fair use” policy van Total Internet Group
respecteert ten aanzien van het gebruik van haar diensten ter bescherming van de
belangen van haar gebruikers, inhoudende dat het gebruik zich binnen redelijke
proporties en een redelijke bandbreedte van capaciteitsbeslag bevinden.

21.9. Total Internet Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan
Opdrachtgever verstrekte toegang tot- en gebruik van systemen van Total Internet Group
onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing buiten gebruik te (doen) stellen
wanneer Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn
verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Opdrachtgever blijft
in dat geval wel aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de Overeenkomst voor de
resterende looptijd.

21.10 Total Internet Group is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke
hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Total Internet Group tegen aanspraken van
derden uit dien hoofde.

21.11 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit
voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen
of ter beschikking te stellen, tenzij Total Internet Group daaraan voorafgaand schriftelijk
toestemming heeft gegeven.

Artikel 22 Ondersteuning

22.1 Total Internet Group is jegens de Opdrachtgever tot geen verdergaande prestaties
gehouden dan aangegeven in een onderhoudsovereenkomst, mits een dergelijke
Overeenkomst wordt afgesloten. Total Internet Group garandeert niet dat de
programmatuur zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen
worden verbeterd. Iedere eventuele gehoudenheid van Total Internet Group tot
ondersteuning vervalt indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van
Total Internet Group wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

Artikel 23 Onderhoud

23.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten – noch de
Opdrachtgever noch Total Internet Group is tot het aangaan van een dergelijke
Overeenkomst gehouden – zal de Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke
procedures van Total Internet Group geconstateerde Fouten in de programmatuur
gedetailleerd aan Total Internet Group melden. Na ontvangst van de melding zal Total
Internet Group naar beste vermogen – onder de condities genoemd in de
onderhoudsovereenkomst – Fouten trachten te herstellen. De resultaten zullen
afhankelijk van de urgentie op de door Total Internet Group te bepalen wijze en termijn
aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Total Internet Group is gerechtigd
tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties
in de programmatuur aan te brengen.

23.2 Telkens wanneer Total Internet Group de Opdrachtgever dient te bezoeken voor het
uitvoeren van overeengekomen onderhoudswerkzaamheden is de Opdrachtgever de
voorrijkosten verschuldigd die Total Internet Group pleegt te hanteren.

23.3 Total Internet Group kan altijd zijn gebruikelijke tarieven en kosten in rekening
brengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

23.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Total Internet Group – tenzij in
de onderhouds-overeenkomst anders is bepaald – bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Opdrachtgever ter beschikking
stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Total
Internet Group niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Fouten in de oude
versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude
versie ongeacht de vraag of de Opdrachtgever de verbeterde versie heeft afgenomen en
geïnstalleerd. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden
en functies kan Total Internet Group van de Opdrachtgever verlangen dat deze een
nieuwe Overeenkomst met Total Internet Group aangaat en dat voor de
terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. De verplichting tot het
verstrekken van een dergelijke nieuwe versie vloeit derhalve niet uit de
onderhoudsovereenkomst voort.

CURSUSVOORWAARDEN

De in dit hoofdstuk ‘Cursusvoorwaarden’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten met betrekking tot door Total Internet Group verzorgde opleidingen,
cursussen en trainingen.

Artikel 24 Opleidingen, cursussen en trainingen

24.1 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of
training, kan Total Internet Group steeds vóór aanvang daarvan de terzake verschuldigde
betaling verlangen.

24.2 Total Internet Group heeft altijd het recht om het aantal cursisten aan te vullen tot
een door haar gewenst aantal cursisten.

24.3 De Opdrachtgever kan met toestemming van Total Internet Group een ingeschreven
deelnemer vóór aanvang van de cursus vervangen door een andere deelnemer. De
Opdrachtgever is voor het vervangen van een deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

24.4 De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze
cursusvoorwaarden van toepassing zijn kunnen niet worden overgedragen, behoudens
schriftelijke toestemming van Total Internet Group.

24.5 Het is niet toegestaan om van het ter beschikking gestelde studiemateriaal kopieën
te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Total Internet Group.

24.6 Total Internet Group zal na beëindiging van een cursus aan de deelnemer, indien
deze de betreffende cursus met goed gevolg heeft doorlopen, afhankelijk van de aard
van betreffende cursus een diploma, getuigschrift, of bewijs van deelname ter hand
stellen.

24.7 Total Internet Group heeft het recht om een overeengekomen opleiding, cursus of
training niet te geven of op te schorten of Opdrachtgever de verdere toegang tot een
cursus te ontzeggen indien de Opdrachtgever met enige betalingsverplichting jegens
Total Internet Group in verzuim is.

24.8 Total Internet Group heeft altijd het recht om te weigeren een overeenkomst met
een Opdrachtgever aan te gaan of om een aangemelde deelnemer te weigeren om Total
Internet Group moverende redenen.

Artikel 25 Annulering van openrooster cursussen

25.1 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

25.2 Bij annulering door Opdrachtgever tot 10 werkdagen of meer vóór aanvang van de
openrooster cursus is Opdrachtgever aan Total Internet Group geen annuleringskosten
verschuldigd.

25.3 Bij annulering door Opdrachtgever op de 10e werkdag of vanaf 10 werkdagen vóór
aanvang van de openrooster cursus of in geval van geen deelname aan de openrooster
cursus zonder dat rechtsgeldige annulering heeft plaatsgevonden conform artikel 25.2 of
verschuiving heeft plaatsgevonden conform artikel 25.8, is de Opdrachtgever aan Total
Internet Group de volledige cursuskosten verschuldigd.

25.4 Het is Total Internet Group toegestaan om tot 7 werkdagen voor aanvang van de
openrooster cursus deze te annuleren. De reeds betaalde cursusgelden zullen aan de
Opdrachtgever worden geretourneerd.

25.5 Total Internet Group is gerechtigd tot 7 werkdagen vóór de aanvankelijk geplande
datum de cursus te combineren met één of meer andere cursussen of deze op een latere
datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

25.6 Het is Total Internet Group toegestaan om tot 7 werkdagen voor aanvang van de
openrooster cursus de datum en het tijdstip waarop of de plaats waar de cursus gegeven
zal worden te wijzigen.

25.7 Indien volgens Total Internet Group voor het volgen van een openrooster cursus een
bepaalde vooropleiding noodzakelijk is, kan Total Internet Group inschrijving van een
aangemelde deelnemer weigeren die niet over de vereiste vooropleiding beschikt.

25.8 In plaats van annuleren kan de Opdrachtgever binnen 10 werkdagen vóór aanvang
van de openrooster cursus de cursusdatum verschuiven. Opdrachtgever is dan 25% van
de cursuskosten als verplaatsingskosten aan Total Internet Group verschuldigd.

Artikel 26 Annulering van maatwerk cursussen

26.1 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

26.2 Bij annulering door Opdrachtgever tot 20 werkdagen of meer vóór aanvang van de
maatwerk cursus is Opdrachtgever aan Total Internet Group geen annuleringskosten
verschuldigd.

26.3 Bij annulering door Opdrachtgever vanaf 20 tot 10 werkdagen vóór aanvang van de
maatwerk cursus is Opdrachtgever aan Total Internet Group 50% van de cursuskosten
verschuldigd.

26.4 In plaats van annuleren kan de Opdrachtgever vanaf 20 tot 10 werkdagen vóór
aanvang van de maatwerk cursus de cursusdatum verschuiven. Opdrachtgever is dan
25% van de cursuskosten als verplaatsingskosten aan Total Internet Group verschuldigd.

26.5 Bij annulering door Opdrachtgever op de 10e werkdag of vanaf 10 werkdagen vóór
aanvang van de maatwerk cursus of in geval van geen deelname aan de maatwerk
cursus zonder dat rechtsgeldige annulering conform artikel 26.2 of 26.3 of verschuiving
conform artikel 26.4 heeft plaatsgevonden is de Opdrachtgever aan Total Internet Group
de volledige cursuskosten verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever de gemaakte
kosten voor reserveringen voor het faciliteren van de cursus, zoals cursusruimte,
materiaal en lunch, verschuldigd.

26.6 Bij verplaatsing van een maatwerkcursus door de Opdrachtgever vind facturatie
vooraf plaats.